Executive master, voor wie is het bestemd?

This post is also available in: Engels

nyenrodeDe Executive Master is een university based post-experience (executive) programma op academisch niveau. De opleiding heeft als doel actuele, hoogwaardige academische kennis en inzichten aan te bieden en vaardigheden te ontwikkelen om deze inzichten in de praktijk toe te passen.

Kenmerkend voor een Executive Master is dat een opleiding geboden wordt aan deelnemers met ervaring in een functie op academisch niveau en die hun kennis willen verbreden en verdiepen. Deze achtergrond biedt de mogelijkheid om hoogwaardige inhoud aan te bieden en expliciet aandacht te besteden aan de vertaling van aangeboden modellen, concepten en theorieën naar de eigen, actuele praktijk van de deelnemers.

De vertaalslag van theorie naar praktijk komt tot uiting door gebruik te maken van diverse didactische werkvormen zoals (gast-) colleges, discussie- of werkcolleges en groepsbesprekingen van opdrachten. Hiernaast bevordert het programma academische en intellectuele groei via stimulering van zelfwerkzaamheid van de deelnemers. Stimulering vindt plaats door middel van het uitvoeren van opdrachten, waaronder het schrijven van papers en het schrijven van de Master-thesis, alsmede door het voeren van inhoudelijke discussies tussen deelnemers en docenten tijdens de sessies.

Een van de doelstellingen van de gekozen opzet van het programma is kruisbestuiving en stimulering door groepsinteractie tussen professionals met verschillende achtergronden en werkervaring. De groep maakt hierdoor gedurende de opleiding een waardevolle ontwikkeling door. Teamwork en het informele onderlinge contact tussen deelnemers leiden tot aanscherping van de persoonlijke vaardigheden en competenties.

Het gaat om het creëren van een ‘leergemeenschap’.
Kenmerken hiervan zijn:
A. gerichtheid (het behandelen van exemplarische vraagstukken, waarin fundamentele kwesties van het interventie management, die fungeren als sleutelgaten, aan de orde komen)
B. praktische oriëntatie (het gaat om het verder professionaliseren van de interventiemanagers via het op elkaar betrekken van theorie en praktijk)
C. collegialiteit (het opbouwen van veiligheid en vertrouwen zodat men zich kwetsbaar durft op te stellen als basis voor leren)

Als zodanig vormt de leergemeenschap een specifiek middel om via verschillende wegen de aard en de kwaliteit van het eigen werk als ‘professional’ te verbeteren. Een leergemeenschap vormt in zekere zin een ‘laboratorium’, een kader om te ‘experimenteren’. Hiertoe worden drie grondvormen van leren aangewend, in lijn met Kolb’s leercyclus, te weten: (a) het leren van elkaars ervaringen, (b) het leren uit voorbeelden (best practices, best persons, worst cases) en (c) het leren via instructie in de vorm van presentaties van experts en bespreken van nieuwste wetenschappelijke literatuur.

De maximale grootte van de deelnemersgroepen is 16 (maximaal 16 fellows per jaargroep) Op deze manier kan de communicatie tussen de deelnemers onderling en met de docenten intensief zijn. De leergang is dan ook toegesneden op professionals met ervaring in verschillende contexten die beseffen dat er nog veel te leren valt en die bereid en in staat zijn tot kritische (zelf)reflectie. Het gaat kortom om reflective practitioners, die zich op academisch niveau verder willen kwalificeren in hun professionele ontwikkeling.

De opleiding wordt in deeltijd aangeboden zodat cursisten de opleiding naast hun werk kunnen volgen. De combinatie van werk en studie heeft toegevoegde waarde en wordt actief ingezet tijdens de opleiding. De kennis die wordt opgedaan tijdens de opleiding kan direct worden toegepast in de werksituatie. Daarop wordt vervolgens weer gereflecteerd door de deelnemer. Er ontstaat een permanente wisselwerking tussen de werksituatie en de inhoud van de opleiding.

Brochure