Executive Master Interventie Management

This post is also available in: Engels

nyenrode

Executive master

Velen van ons ervaren dagelijks dat organisaties en bedrijven vooral het resultaat zijn van onderhandelingen tussen vele actoren, waarin drijfveren, emoties, visies, belangen en praktijken belangrijke elementen zijn.

Organisaties kunnen in deze tijd niet meer volstaan met het formuleren van enkelvoudige doelstellingen. Bij strategie gaat het niet alleen om de wensen van de eigen klanten, maar ook om wensen van burgers in het algemeen. Niet alleen om positionering ten opzichte van concurrenten en ketenpartners, maar ook om positionering ten opzichte van de politiek en/of de overheid.

Evenzo gaat het bij verantwoorden en besturen niet alleen om duidelijk benoembare shareholders, maar ook om minder eenduidig vast te stellen stakeholders. Niet louter om meetbare kenmerken als economische winst en klanttevredenheid, maar ook om meer ambigue concepten als legitimiteit en publieke waarde.

Wij leven in een wereld waarin routines en conventionele betekenissen in toenemende mate hun vanzelfsprekendheid hebben verloren. Medewerkers die dagelijks in contact zijn met de omgeving dienen zelf (strategische) keuzes te maken in hun interacties, gebruik makend van hun differentiële hulpbronnen en discretionaire ruimte. Praktische kennis en impliciete inzichten worden meer en meer onderwerp van dagelijkse reflectie. Uitkomst hiervan is turbulentie, ambiguïteit, onzekerheid en variëteit. Een uitkomst die tegenstrijdig is aan de wens van de gemiddelde manager om ‘in control’ te zijn en niet verrast te worden.

Een klassiek instrumentele benadering van organisatie- en managementvraagstukken schiet tekort in het geven van een adequaat antwoord op deze ontwikkelingen. Wij zijn van mening dat er een perspectief moet worden ontwikkeld en gehanteerd waarin besturen, organiseren en managen worden benaderd als gerichte processen van zingeving. Processen die verder gaan en anders zijn dan de doel-middel rationaliteit, waarbij de medewerker is gereduceerd tot een productiemiddel en denken en doen van elkaar gescheiden zijn.

Zingevingsprocessen zijn sociale en culturele processen. Zingeving (sense-making) voltrekt zich in een complex, gelaagd, open, dynamisch en heterogeen krachtenveld waarin een veelheid van mensen en groepen opereert. Mensen die in verschillende situaties verschillend kunnen reageren en een context die in hoog tempo aan verandering onderhevig is. Dit krachtenveld vormt het kader waarbinnen zij hun keuzes maken en hun strategieën uitstippelen. Dat betekent dat de resultante daarvan een veelheid van relevante perspectieven geeft, alle met een zekere mate van plausibiliteit en dat daartussen gekozen moet worden.
Veel organisaties worden dan ook in hun alledaagse praktijk geconfronteerd met het vraagstuk hoe samenhang te smeden bij groeiende complexiteit van de relevante processen van betekenisgeving.
Zij zijn voortdurend op zoek naar mogelijkheden om aan deze verscheidenheid vorm en inhoud te geven.
Hoe om te gaan met deze ‘werkelijkheid’ vormt de rode draad in deze opleiding. Hiertoe worden in verschillende modules mechanismen, processen en verschijningsvormen van de wisselwerking tussen bedrijfslogica (instrumentele rationaliteit), sociologica (aard en werking van sociale verhoudingen) en psychologica (onderliggende psychodynamische mechanismen) aan de orde gesteld.

Programma’s Leergang
Programma 4e Leergang De voorlopige versie.
Programma 3e Leergang De herziene 5e versie.
Programma 2e Leergang De herziene 6e versie na het definitief vaststellen van het programma.
Programma 1e Leergang